privacystatement

Privacy en informatiebeveiliging

Onderzoekscentrum Hoogbegaafdheid is een gerenommeerd centrum met deskundige orthopedagogen. Deze deskundigheid blijkt ook uit de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. Bij onze dienstverlening moeten wij persoonsgegevens verwerken.

Om hier zo open en transparant mogelijk in te zijn, informeren wij u graag over welke persoonsgegevens het betreft, waarom we dat doen, hoelang we ze bewaren en hoe we de gegevens beveiligen. Door de nieuwe Wet AVG moeten wij u daarnaast wijzen op uw rechten als het gaat om het verwerken van uw persoonsgegevens.

Indien u het niet eens bent met de verwerking van uw gegevens, dan kunt u dit per mail aan ons laten weten op mailadres: info@hoogbegaafdofniet.nl Wanneer u denkt dat er misbruik wordt gemaakt van uw persoonsgegevens, hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat bewaren wij nou eigenlijk?

Onderzoekscentrum Hoogbegaafdheid verwerkt persoonsgegevens van cliënten en belangstellenden voor nieuwsbrieven. Ook worden persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van onderzoeken
Onderzoekscentrum Hoogbegaafdheid houd een verwerkingsregister bij. Hierin staat welke gegevens wij bewaren, voor welke doeleinden, en op grond waarvan wij dit bewaren. Verder staat hierin hoe wij uw gegevens hebben beveiligd. Wij mogen uw gegevens overigens nooit langer bewaren dan echt nodig is.

Rechten

Iedereen van wie Onderzoekscentrum Hoogbegaafdheid persoonsgegevens verwerkt, heeft bepaalde rechten. Kort samengevat betreft het de volgende rechten:
Het recht op dataportabiliteit: Het recht om persoonsgegevens die wij van u verwerken te ontvangen zodat u ze over kunt dragen aan een andere partij.

  • Het recht op vergetelheid: Het recht om ‘vergeten’ te worden/het vernietigen van uw gegevens.
  • Recht op inzage: Het recht van u om uw persoonsgegevens in te zien die wij van u verwerken.
  • Recht op rectificatie en aanvulling: Het recht om de persoonsgegevens te wijzigen.
  • Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
  • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering: Onderzoekscentrum Hoogbegaafdheid doet hier niet aan.
  • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

De deskundige kan cliënten informeren over de gevolgen van de uitoefening van deze rechten bij een behandeling. Wij kunnen niet in alle gevallen uw verzoek-bijvoorbeeld recht op vergetelheid- inwilligen. Wanneer wij volgens de wet verplicht zijn de gegevens te bewaren, mogen wij deze niet vernietigen. Wanneer hier vragen over zijn, kunt u een mail sturen naar info@hoogbegaafdofniet.nl.

Informatiebeveiliging

Onderzoekscentrum Hoogbegaafdheid beveiligt uw gegevens met technische en organisatorische maatregelen. Onderzoekscentrum Hoogbegaafdheid zet daarbij actief in op de zogenaamde ‘Informatiebeveiliging’. Informatiebeveiliging is noodzakelijk om voor een ongestoorde informatieverwerking zorg te dragen.
Bij de informatiebeveiliging zijn de volgende waarborgen van belang:

  • Beschikbaarheid van informatie voor betrokkenen;
  • Correctheid en volledigheid van informatie (integriteit);
  • Vertrouwelijkheid van informatie (niemand mag toegang krijgen tot informatie die daarvoor niet gemachtigd is).

Contactgegevens

Zoals eerder aangegeven kunt u, indien u het niet eens bent met de verwerking van uw gegevens, dan kunt u dit per mail aan ons laten weten op mailadres: info@hoogbegaafdofniet.nl Wanneer u denkt dat er misbruik wordt gemaakt van uw persoonsgegevens, hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

2509 AJ Den Haag

Tel: 0900-2001201
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Definities

Persoonsgegevens:

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens.Gegevensverwerking:

Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van automatisering, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, uitwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.Grondslag:
Gronden op basis waarvan gegevensverwerking mag plaatsvinden.Gerechtvaardigd belang:

Een gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke kan aanwezig worden geacht in het geval dat de betreffende verwerking voor laatstgenoemde noodzakelijk is om zijn reguliere bedrijfsactiviteiten te kunnen verrichten.
De verantwoordelijke kan zijn beroep of bedrijf niet goed uitoefenen indien hem de mogelijkheid zou worden ontzegd de met het oog daarop noodzakelijke gegevens te verwerken.Regiebehandelaar:

De regiebehandelaar is diegene die het zorgproces coördineert en het centrale  aanspreekpunt is voor de patiënt en zijn naasten en/of wettelijk vertegenwoordiger. De regiebehandelaar draagt de verantwoordelijkheid voor de integraliteit van het behandelproces en bepaalt welke vorm van behandeling en begeleiding geboden wordt en welke professional voor welk stuk van de behandeling wordt ingezet. Daarnaast is hij voor alle betrokkenen, inclusief de patiënt/patiënt en diens naasten, het centrale aanspreekpunt.